Charleston, SC Air Expo 2011 - L Hannah - afvagabond